Ondersteuning:

U kunt de Stichting Thuisfront Braem ondersteunen door:
 • Uw financiële bijdrage in de vorm van giften en schenkingen.*
 • Praktische suggesties.
Uw donatie en de belasting

Vanaf 2014 kunt U periodieke giften doen aan de Stichting Thuisfront Braem met een onderhandse akte van schenking. Daardoor komt U dan voor de Belastingdienst in aanmerking voor giftenaftrek, dus geen drempel meer van 10% van uw inkomen. Een dure notariële akte is niet meer nodig.
Aan deze “vereenvoudiging” stelt de wetgever wel een aantal eisen; o.a. de volgende:
 • Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI instelling. Daaraan voldoet de Stichting Thuisfront Braem.
 • Voor de wet is een periodieke gift een gift die periodiek wordt gegeven, steeds dezelfde hoogte heeft en eindigt bij overlijden van de schenker.
 • Om in aanmerking te komen voor giftenaftrek moet de gift minimaal 5 opeenvolgende jaren worden gedaan en schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De ontvanger, dus in dit geval de Stichting Thuisfront Braem, moet een administratie bijhouden van de onderhandse schenkingsovereenkomsten.
Hoe kunt U dit regelen? Eenvoudig, wij helpen U daarbij graag.
Het gaat als volgt:
 • U geeft aan dat U een periodieke gift, minimaal voor 5 jaar, wilt doen aan de Stichting Thuisfront Braem. Dit kan via een telefoontje, een brief of via mail.
 • Wij stellen daarna een concept overeenkomst op en sturen U die in 2-voud toe, inclusief een retour enveloppe. Met deze link kunt u ook zelf onze standaard schenkingsakte downloaden.
   
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt de 2 overeenkomsten terug.
 • Daarna ondertekenen wij ook beide exemplaren en sturen U één exemplaar terug. Het andere exemplaar zullen wij bewaren. Tevens zullen wij dan onze wettelijk verplichte administratie bijwerken.
*De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 

Stichting Thuisfront Braem is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 
Naam
Stichting Thuisfront Braem

RSIN/fiscaalnummer
810458457

Contactgegevens
Secretariaat:
Smaragdstraat 4
7548 CA BOEKELO
telefoon: 026 – 44 33 256

De doelstelling
Het steunen van projecten en helpen oplossen van noden van mensen waar ter wereld ook.

Het beleidsplan
Stichting Thuisfront Braem zamelt gelden in bij onze thuisfrontvrienden voor kleinschalige projecten in arme gebieden waar ter wereld ook.
Wij zamelen geld in bij onze thuisfrontvrienden; alle ontvangen donaties worden schriftelijk bevestigd.

Aan de hand van door Stichting Thuisfront Braem opgestelde criteria worden de door donateurs geschonken gelden aan deze projecten verstrekt.
Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.
Wij hebben directe contacten met de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen.
Het geld gaat rechtstreeks, zonder aftrek van overheadkosten naar de projecten.
Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.

Alle in een jaar ontvangen gelden worden aan de projecten uitgegeven. Het vermogen waarover Stichting Thuisfront Braem beschikt wordt enerzijds jaarlijks voor een deel gebruikt voor het ondersteunen van projecten en anderzijds zijn deze gelden zoveel mogelijk in risicomijdende spaarproducten ondergebracht.

De bestuurssamenstelling en name van bestuurders
Maarten van Lange                voorzitter
Frans Waanders                    secretaris / website
Louis Scholten                       penningmeester
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig                        projecten

Het beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning en/of een onkostenvergoeding voor zijn of haar verrichte werkzaamheden.Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

In 2016 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:
 
land beschrijving bedrag
Kenia In Kilifi bouwt Stichting Furaha aan een vierde klaslokaal voor onderwijs aan weeskinderen €  3.000
Oeganda Voor de Karimojong in noord-oost Oeganda helpt Stichting Karamoja Arts NL met haar inzet de zelfredzaamheid te stimuleren met een kleinschalige landbouwproject. €  4.000
Indonesie De aanschaf van tafels en stoelen voor een school in Papua is mogelijk gemaakt door Stichting Papoea Dochter van Compassie. €  2.500
India Stichting Connecting Hearts realiseert de laatste afwerking van drie klaslokalen van een dovenschool voor wezen en geestelijk gehandicapten. €  2.000
India In Guntur bouwt stichting Kerala aan een hostel op het schoolterrein voor weeskinderen om hun een dak boven het hoofd te bieden. €  4.000
Dominicaanse Republiek Stichting Ezopa bouwt verder aan de nieuwe school in Santo Domingo op een stuk grond dat geschonken is door het bestuur van de stad €  3.000
India Stichting Suryodaya zorgt er voor dat minder bedeelde kinderen naar school kunnen gaan, door hen te steunen met boeken, schoolgeld, uniform en schrijfmateriaal. €  4.000
Oekraine De opzet van een dagopvang voor mensen met een beperking wordt gerealiseert door stichting SOTO in het “Regina Center”. €  3.000
Ghana Dick Elhorst heeft met de stichting Savane onderwijs kunnen voorzien in de aanstelling van drie extra leraren op de junior high schools. €  4.000
Kenia De bouw van een school in een sloppenwijk in Nairobi wordt door het project van Peter Vlug mogelijk gemaakt. €  3.500
Ghana Voor het West Gonja Hospital in Damongo zorgt Mustangh Foundation er voor dat er een tweede auto wordt aangeschaft voor ziekenvervoer in een gebied ter grootte van Limburg, Brabant en Zeeland bij elkaar. €  2.500
Ghana In Konongo Kua Krom bouwt Blocks Haarlem een school af voor basis onderwijs, waar tevens een maaltijd wordt uitgereikt. €  4.000
Ghana Samen met World Servants maakt het project van Henk Visscher de bouw van klaslokalen mogelijk in Dindani. €  3.500
Tanzania Stichting Kisiwani helpt de aidswezen en gehandicapten zodat zij naar school kunnen met kleren, leermiddelen en schoolgeld. €  2.000
totaal   €  45.000Projecten waaraan in 2017 gelden zijn verstrekt:
 
 Land Beschrijving    Bedrag
 Ghana De Stichting Blocks zorgt voor de Kua Krom school in Konongo voor de aanschaf van schoolbanken en -  tafels en leerboeken om het onderwijs te bevorderen.       € 3.000
 Ghana Savanne Onderwijs zorgt wederom voor 3 emergency teachers en voor zonnepanelen op een drietal scholen       € 5.000
 Kameroen In een middelbare school, het St. Gabriel College in Bafmeng, wordt het laboratorium ingericht en materiaal in het computerleslokaal op orde gebracht door de bezielende zorg van de heer Huub Welters en pater Nielen.       € 4.000
 India Stichting Connecting Hearts zorgt voor een weeshuis in Putta Parthi voor reparatiewerkzaamheden aan het dak en voorziet de kinderen van schooluniformen en schoenen.       € 3.000
 Kenia Stichting Furaha heeft met succes noodhulp voor de extreme droogte gehad.       € 5.000
 Indonesie Stichting Meraih Bintang Indonesie gaat op West Java een skills and develop center opzetten ten behoeve van de hele gemeenschap. O.a komt er een naai atelier en keuken. Leer/werkprojecten worden gestart.       € 5.000
 Congo Stichting Mucolim Nederland zorgt voor praktijkonderwijs aan tienermoeders in Kinshasa.       € 2.500
 India Stichting Pater Schlooz ondersteunt kleinschalige projecten in Tamil Nadu waarbij de opvang en scholing van kinderen speerpunten zijn.       € 3.000
 India Stichting Suryodaya zet zich onverminderd in voor de armste kinderen in India.         € 5.000
 Oeganda Woman Rights Initiative Oeganda zorgen voor de bouw van het eerste opvanghuis voor mishandelde vrouwen in Jinja.       € 5.000
 Dominicaanse
 Republiek
Stichting Engelen Zonder Paradijs gaan onverminderd verder de letterlijke fundering te leggen voor een school met passend onderwijs voor kansarme kinderen.       € 5.000
 Tanzania Watoto Foundation biedt werkeloze en lijmsnuivende straat jongeren een leer/werkproject aan.       € 3.000
 Peru Pater Jan Brinkhof bouwt verder tesamen met de bevolking voor een veilige en zelfvoorzienende plek in Lima.       € 5.000
 Totaal   € 53.500 
 De financiële verantwoording 2017    
       
 Balans per 31 december 2017    
 Debet    Credit  
 Bank  115.599,37  Eigen Vermogen  263.898,12
 Effecten  148.298,75    
 Totaal debet  263.898,12  Totaal credit  263.898,12
       
       
 Staat van baten en lasten 2017    
 Baten      
 Giften en donaties   27.158,00    
 Rente en dividendontvangsten     1.479,58    
 Wijziging effecten    36.856,57    
 Totaal baten     64.494,15  
       
 Lasten      
 Projecten  53.500,00    
 Kosten jubileumviering 50 jaar STB    1.829,06    
 Overige kosten    1.115,62    
 Totaal lasten      56.444,68  
       
 Saldo baten en lasten       9.049,47  
       
 Toelichting      
 De overige kosten bestaan uit bankkosten, kosten website, enveloppen, papier, postzegels en diversen.

 De financiële verantwoording 2018    
       
 Balans per 31 december 2018    
 Debet    Credit  
 Bank   98.570,59  Eigen Vermogen  222.826,60
 Effecten  124.256,01    
 Totaal debet  222.826,60  Totaal credit  222.826,60
       
       
 Staat van baten en lasten 2018    
 Baten      
 Giften en donaties   23.745,50    
 Rente en dividendontvangsten        915,60    
 Wijziging effecten  -24.888,34    
 Totaal baten               - 227,24  
       
 Lasten      
 Projecten  39.500,00    
 Overige kosten    1.344,28    
 Totaal lasten           40.844,28  
        ---------------  
 Saldo baten en lasten         -41.071,52  
       
 Toelichting      
 De overige kosten bestaan uit bankkosten, kosten website, enveloppen, papier, postzegels en diversen.
 
Stichting Thuisfront Braem - Smaragdstraat 4 - 7548 CA  Boekelo
T: 026 44 33 256  -  E: info@thuisfrontbraem.nl - B: IBAN NL43 INGB 0002 2065 78