Ondersteuning:

U kunt de Stichting Thuisfront Braem ondersteunen door:
 • Uw financiële bijdrage in de vorm van giften en schenkingen.*
 • Praktische suggesties.
Uw donatie en de belasting

Vanaf 2014 kunt U periodieke giften doen aan de Stichting Thuisfront Braem met een onderhandse akte van schenking. Daardoor komt U dan voor de Belastingdienst in aanmerking voor giftenaftrek, dus geen drempel meer van 10% van uw inkomen. Een dure notariële akte is niet meer nodig.
Aan deze “vereenvoudiging” stelt de wetgever wel een aantal eisen; o.a. de volgende:
 • Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI instelling. Daaraan voldoet de Stichting Thuisfront Braem.
 • Voor de wet is een periodieke gift een gift die periodiek wordt gegeven, steeds dezelfde hoogte heeft en eindigt bij overlijden van de schenker.
 • Om in aanmerking te komen voor giftenaftrek moet de gift minimaal 5 opeenvolgende jaren worden gedaan en schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De ontvanger, dus in dit geval de Stichting Thuisfront Braem, moet een administratie bijhouden van de onderhandse schenkingsovereenkomsten.
Hoe kunt U dit regelen? Eenvoudig, wij helpen U daarbij graag.
Het gaat als volgt:
 • U geeft aan dat U een periodieke gift, minimaal voor 5 jaar, wilt doen aan de Stichting Thuisfront Braem. Dit kan via een telefoontje, een brief of via mail.
 • Wij stellen daarna een concept overeenkomst op en sturen U die in 2-voud toe, inclusief een retour enveloppe. Met deze link kunt u ook zelf onze standaard schenkingsakte downloaden.
   
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt de 2 overeenkomsten terug.
 • Daarna ondertekenen wij ook beide exemplaren en sturen U één exemplaar terug. Het andere exemplaar zullen wij bewaren. Tevens zullen wij dan onze wettelijk verplichte administratie bijwerken.
*De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 

Stichting Thuisfront Braem is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 
Naam
Stichting Thuisfront Braem

RSIN/fiscaalnummer
810458457

Contactgegevens
Secretariaat:
Smaragdstraat 4
7548 CA BOEKELO
telefoon: 026 – 44 33 256

De doelstelling
Het steunen van projecten en helpen oplossen van noden van mensen waar ter wereld ook.

Het beleidsplan
Stichting Thuisfront Braem zamelt gelden in bij onze thuisfrontvrienden voor kleinschalige projecten in arme gebieden waar ter wereld ook.
Wij zamelen geld in bij onze thuisfrontvrienden; alle ontvangen donaties worden schriftelijk bevestigd.

Aan de hand van door Stichting Thuisfront Braem opgestelde criteria worden de door donateurs geschonken gelden aan deze projecten verstrekt.
Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.
Wij hebben directe contacten met de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen.
Het geld gaat rechtstreeks, zonder aftrek van overheadkosten naar de projecten.
Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.

Alle in een jaar ontvangen gelden worden aan de projecten uitgegeven. Het vermogen waarover Stichting Thuisfront Braem beschikt wordt enerzijds jaarlijks voor een deel gebruikt voor het ondersteunen van projecten en anderzijds zijn deze gelden zoveel mogelijk in risicomijdende spaarproducten ondergebracht.

De bestuurssamenstelling en name van bestuurders
Maarten van Lange                voorzitter
Frans Waanders                    secretaris
Louis Scholten                       penningmeester
Theo Braem †                       contacten
Peter Braem                          website
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig                        projecten

Het beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning en/of een onkostenvergoeding voor zijn of haar verrichte werkzaamheden.

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten

Over 2016 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:
 
land beschrijving bedrag
Kenia In Kilifi bouwt Stichting Furaha aan een vierde klaslokaal voor onderwijs aan weeskinderen €  3.000
Oeganda Voor de Karimojong in noord-oost Oeganda helpt Stichting Karamoja Arts NL met haar inzet de zelfredzaamheid te stimuleren met een kleinschalige landbouwproject. €  4.000
Indonesie De aanschaf van tafels en stoelen voor een school in Papua is mogelijk gemaakt door Stichting Papoea Dochter van Compassie. €  2.500
India Stichting Connecting Hearts realiseert de laatste afwerking van drie klaslokalen van een dovenschool voor wezen en geestelijk gehandicapten. €  2.000
India In Guntur bouwt stichting Kerala aan een hostel op het schoolterrein voor weeskinderen om hun een dak boven het hoofd te bieden. €  4.000
Dominicaanse Republiek Stichting Ezopa bouwt verder aan de nieuwe school in Santo Domingo op een stuk grond dat geschonken is door het bestuur van de stad €  3.000
India Stichting Suryodaya zorgt er voor dat minder bedeelde kinderen naar school kunnen gaan, door hen te steunen met boeken, schoolgeld, uniform en schrijfmateriaal. €  4.000
Oekraine De opzet van een dagopvang voor mensen met een beperking wordt gerealiseert door stichting SOTO in het “Regina Center”. €  3.000
Ghana Dick Elhorst heeft met de stichting Savane onderwijs kunnen voorzien in de aanstelling van drie extra leraren op de junior high schools. €  4.000
Kenia De bouw van een school in een sloppenwijk in Nairobi wordt door het project van Peter Vlug mogelijk gemaakt. €  3.500
Ghana Voor het West Gonja Hospital in Damongo zorgt Mustangh Foundation er voor dat er een tweede auto wordt aangeschaft voor ziekenvervoer in een gebied ter grootte van Limburg, Brabant en Zeeland bij elkaar. €  2.500
Ghana In Konongo Kua Krom bouwt Blocks Haarlem een school af voor basis onderwijs, waar tevens een maaltijd wordt uitgereikt. €  4.000
Ghana Samen met World Servants maakt het project van Henk Visscher de bouw van klaslokalen mogelijk in Dindani. €  3.500
Tanzania Stichting Kisiwani helpt de aidswezen en gehandicapten zodat zij naar school kunnen met kleren, leermiddelen en schoolgeld. €  2.000
totaal   €  45.000


 
De financiële verantwoording          
             
Balans per 31 december 2015          
Debet   Credit        
Bank 160.880,96 Eigen Vermogen 272.810,64      
Effecten 111.929,68          
Totaal debet 272.810,64 Totaal credit 272.810,64      
             
             
Staat van baten en lasten 2015          
Baten            
Giften en donaties  32.470,50          
Rente en dividendontvangsten     4.044,40          
Wijziging effecten   -1.477,55          
Totaal baten   35.037,35        
             
Lasten            
Projecten  56.100,00          
Overige kosten     1.272,14          
Totaal lasten                                 57.372,14        
Saldo baten en lasten                               -22.334,79        
             
Toelichting            
De overige kosten bestaan uit bankkosten, kosten website, enveloppen, papier, postzegels en diversen.
 
Stichting Thuisfront Braem - Smaragdstraat 4 - 7548 CA  Boekelo
T: 026 44 33 256  -  E: info@thuisfrontbraem.nl - B: IBAN NL43 INGB 0002 2065 78