Ondersteuning:

U kunt de Stichting Thuisfront Braem ondersteunen door:
 • Uw financiële bijdrage in de vorm van giften en schenkingen.*
 • Praktische suggesties.
Uw donatie en de belasting

Vanaf 2014 kunt U periodieke giften doen aan de Stichting Thuisfront Braem met een onderhandse akte van schenking. Daardoor komt U dan voor de Belastingdienst in aanmerking voor giftenaftrek, dus geen drempel meer van 10% van uw inkomen. Een dure notariële akte is niet meer nodig.
Aan deze “vereenvoudiging” stelt de wetgever wel een aantal eisen; o.a. de volgende:
 • Giften zijn slechts aftrekbaar als zij gedaan zijn aan een door de Belastingdienst aangemerkte ANBI instelling. Daaraan voldoet de Stichting Thuisfront Braem.
 • Voor de wet is een periodieke gift een gift die periodiek wordt gegeven, steeds dezelfde hoogte heeft en eindigt bij overlijden van de schenker.
 • Om in aanmerking te komen voor giftenaftrek moet de gift minimaal 5 opeenvolgende jaren worden gedaan en schriftelijk zijn vastgelegd.
 • De ontvanger, dus in dit geval de Stichting Thuisfront Braem, moet een administratie bijhouden van de onderhandse schenkingsovereenkomsten.
Hoe kunt U dit regelen? Eenvoudig, wij helpen U daarbij graag.
Het gaat als volgt:
 • U geeft aan dat U een periodieke gift, minimaal voor 5 jaar, wilt doen aan de Stichting Thuisfront Braem. Dit kan via een telefoontje, een brief of via mail.
 • Wij stellen daarna een concept overeenkomst op en sturen U die in 2-voud toe, inclusief een retour enveloppe. Met deze link kunt u ook zelf onze standaard schenkingsakte downloaden.
   
 • U ondertekent beide exemplaren en stuurt de 2 overeenkomsten terug.
 • Daarna ondertekenen wij ook beide exemplaren en sturen U één exemplaar terug. Het andere exemplaar zullen wij bewaren. Tevens zullen wij dan onze wettelijk verplichte administratie bijwerken.
*De stichting is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling 

Stichting Thuisfront Braem is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling inzake artikel 24 van de successiewet 1956 dossier 1854, waardoor donaties aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.
 
Naam
Stichting Thuisfront Braem

RSIN/fiscaalnummer
810458457

Kamer van Koophandelnummer
41929043

Contactgegevens
Secretariaat:
Smaragdstraat 4
7548 CA BOEKELO
telefoon: 026 – 44 33 256
Email: info@thuisfrontbraem.nl
Website: www.thuisfrontbraem.nl

Statutair bestuur van de stichting
Maarten van Lange                 voorzitter
Frans Waanders                     secretaris / website
Louis Scholten                        penningmeester
Hanneke van Lange-Punte     projecten
Lucille de Ruig                        projecten


De doelstelling
Het steunen van projecten en helpen oplossen van noden van mensen waar ter wereld ook.

Hoofdlijnen beleidsplan
Stichting Thuisfront Braem zamelt gelden in bij onze thuisfrontvrienden voor kleinschalige projecten in arme gebieden waar ter wereld ook.
Wij zamelen geld in bij onze thuisfrontvrienden; alle ontvangen donaties worden schriftelijk bevestigd.

Aan de hand van door Stichting Thuisfront Braem opgestelde criteria worden de door donateurs geschonken gelden aan deze projecten verstrekt.
Alle thuisfrontvrienden mogen een beroep doen op de Stichting om financiële hulp voor projecten, waarbij men zich nauw betrokken voelt en waarvoor men verantwoording kan dragen.
Wij hebben contacten met de projecten zodat wij zicht houden op besteding van de middelen.
Het geld gaat rechtstreeks, zonder aftrek van overheadkosten naar de projecten.
Twee maal per jaar ontvangen onze vrienden een verslag over het wel en wee van onze Stichting en de besteding van het geld.

Alle in een jaar ontvangen gelden worden aan de projecten uitgegeven. Het vermogen waarover Stichting Thuisfront Braem beschikt wordt enerzijds jaarlijks voor een deel gebruikt voor het ondersteunen van projecten en anderzijds zijn deze gelden zoveel mogelijk in risicomijdende spaarproducten ondergebracht.


Het beloningsbeleid
Geen van de bestuursleden ontvangt een beloning en/of een onkostenvergoeding voor zijn of haar verrichte werkzaamheden.

 

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten afgelopen jaren


In 2018 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:
 
land beschrijving project                                                                           uitgekeerd
Kenia In twee stappen heeft Stichting Furaha dit jaar een drinkwatervoorziening verduurzaamd. In de eerste fase is een exploratieboring uitgevoerd. Toen deze succesvol bleek, is in tweede fase een waterpomp aangelegd en zonnepanelen geïnstalleerd voor de aandrijving.    € 10.000
Indonesie Stichting Papua dochter van Compassie heeft met uw steun de drinkwatervoorziening in een kindertehuis verbeterd.
 
   € 3.000
India In india is door Stichting N.C.F. geïnvesteerd in medische hulp, schoolbijdrage, uniforms, voeding en kleding voor het opvanghuis Snehakoodu.    € 3.000
Indonesie In het kader van een dak boven je hoofd is in Indonesie de bouw van een aantal woonhuizen gerealiseerd door Stichting Meraih Bintang.    € 3.000
Brazilie Ontwikkelingswerker Frans Pelger heeft een hulpcentrum voor kinderen en ouders gebouwd in Indaiatuba, Brazilië.    € 3.000
Kameroen Door Stichting Bafmeng is een sportveld voor het St. Gabriëlscollege aangelegd op een goed bereikbare plaats.    € 3.000
Ghana Scholing is dichterbij gebracht voor een vijftig tal leerlingen met de aanschaf van een schoolbus door Stichting Blocks. Tevens is hiermee de verkeersveiligheid van de leerlingen verhoogd.    € 3.500
India In Jahawdi Hills, India, worden zonnepanelen geplaatst op de school en onderkomens van de leerlingen die worden onderhouden door de Stichting Pater Schlooz.    € 5.000
Uganda Voor de school in Kotido is geïnvesteerd in uitbreiding van de accomodatie de aanschaf van lesmaterialen door Stichting Karamoja Arts.    € 3.000
India Elisabeth Colenbrander helpt lokale bevolking uit de laagste kaste met het bouwen van een nieuw schooltje in Bukkapatnam.    € 3.000
totaal     € 39.500
   


In 2019 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:

 
land beschrijving project uitgekeerd
India Stichting N.C.F. financiert de verbouwing van een gebouw van de Society of Norbertine Fathers in Kollam voor de opvang en verzorging van thuisloze straatouderen. € 5.000
Indonesie Stichting Meraih Bintang realiseert dit jaar de uitbreiding van de TK Meraih Bintang School met 3 extra klaslokalen en een apart toiletgebouw. De huidige twee toiletten ware niet meer voldoende voor leerlingen en leerkrachten samen. € 6.000
India In Palamaner zorgt Stichting Suryodaya voor de herinrichting van een computerlokaal met nieuwe bekabeling, computers en projectieschermen. € 3.000
Filippijnen De kinderen in het kinderopvanghuis Batang Pinangga (sinds 2000) hebben dringend behoefte aan nieuwe uniformen en lesmateriaal. € 4.000
Ghana Stichting Blocks Haarlem zorgt voor afbetaling van de restschuld over de aanschaf van een schoolbus van vorig jaar. € 3.500
Uganda De Akigeno school wordt uitgebreid met drie klaslokalen. De bijdrage gaat naar nieuwe schoolmeubels, de gemeenschapsruimte en toiletfaciliteiten. Stichting Karamoja Arts beheert het project. € 5.000
Peru Pater Jan Brinkhof bouwt voor zijn parochie een jeugdhuis. Een deel van zijn dankbrief treft u in deze Adventbrief. € 5.000
India Stichting Pater Schlooz investeert in de aanleg van zonnepanelen voor 5 opvangcentra voor straatkinderen in In Jahawdi Hills, India. € 4.000
Kenia Voor de afronding van het waterproject met zonnepanelen van Stichting Furaha. € 2.500
totaal   € 38.000
 
In 2020 zijn aan de volgende projecten gelden verstrekt:
 
land beschrijving project uitgekeerd  
Dominicaanse Republiek Stichting Ezopa bouwt verder aan haar lagere school. € 5.000  
Nepal Voor de aanschaf van lesmateriaal, schoolgeld en uniformen steunen wij Sunrise Dutch Education Fund. € 5.000  
Peru Pater Jan Brinkhof steunt de gemeenschap in Lima met bouwmaterialen en zorgt voor inrichting en onderhoud van eetplaatsen. € 5.000  
Uganda De uitbreiding van een praktijkonderwijsgebouw en de verbetering van het onderwijsaanbod wordt geleid door Stichting Dutch Innovation. € 5.000  
Kenia Voor laag opgeleide moeders begeleid Stichting Furaha de opzet van praktijkonderwijs. € 5.000  
India De Stichting Connecting Hearts verzorgt bedden, matrassen, waterfilters, hekwerk, speeltoestellen, keukeninrichting school voor kinderweeshuis Happy Home Trust te Puttaparthi. € 5.000  
Indonesie De stichting Papoea Dochter van Compassie van pater Nico Dister bouwt verder aan zijn Middelbare School Beroepsonderwijs SANYONA (Santo Yosef Nazaret) in Sentani, Papoea. € 3.000
India Stichting Pater Schlooz investeert in de aanleg van zonnepanelen voor 5 opvangcentra voor straatkinderen in In Jahawdi Hills, India. Extra steun voor het afronden van het project. € 3.000
Kenia Stichting Furaha zorgt met spoed voor kleuterklaslokalen in Baraka. € 5.500  
totaal   € 41.500  
 

Financiën.

Financiele balans             
Balans per 31 december 2020            
             
Activa 31-12-2020 31--12-2019   Passiva 31-12-2020 31-12-2019
Effecten   €   79.437        
Liquide middelen € 222.885 € 150.676   Continuïteits reserve € 222.885 € 230.113
             
Totaal € 222.885 € 230.113   Totaal € 222.885 € 230.113
     
     
Staat van baten en lasten                               2020      2019
Baten    
Giften en donaties van particulieren €   18.395 €   19.750
Financiële baten €   17.120 €   26.735
     
Som van de baten €  35.515 €   46.485
     
Lasten    
Verstrekte subsidies & giften €  41.500 €  38.000
Communicatiekosten €       672 €       470
Financiële lasten €       572 €       431
Overige lasten €         44 €       298
Som van de lasten €  42.743 €  39.199
     
Saldo baten en lasten €  -7.228 €   7.286
 
Toelichting
De overige lasten bestaan uit administratiekosten en kosten beleggen.
 

 

Stichting Thuisfront Braem werkt conform een privacyverklaring.

Privacyverklaring
Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor de Stichting Thuisfront Braem van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van door donateurs, ontvangers van nieuwsbrieven, projectaanvragers en relaties en vrijwilligers verstrekte persoonsgegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De Stichting Thuisfront Braem (hierna: STB) is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt dat STB de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zelf bepaalt en dat STB verantwoordelijk is voor de naleving van de regelgeving hierover. STB is een stichting ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41029043. Het correspondentieadres van STB is Smaragdstraat 4 7548 CA Boekelo.

Waarom verwerkt STB uw persoonsgegevens?
Als u zich bij ons aanmeldt als donateur, of bij ons aanmeldt voor een bijdrage van STB in een project dan registreren wij persoonsgegevens van u. STB verwerkt alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van de persoonsgegevens door STB:
- om u periodiek informatie (nieuwsbrieven) over de door STB ondersteunde projecten te sturen;
- informatie over donateurschap te sturen;
- het eventueel aangaan en uitvoeren van een donateursovereenkomst;
- dankbrief bij donatie;
- verwerking van projectaanvragen.

De persoonsgegevens worden uitsluitend voor deze doeleinden verwerkt.

Wij proberen in onze communicatie rekening te houden met uw voorkeuren. Mocht u geen prijs stellen op informatie van STB, kunt u een brief naar het correspondentie-adres Smaragdstraat 4 7548 CA Boekelo sturen of mailen naar info@thuisfrontbraem.nl

Beveiliging van persoonsgegevens
STB heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisselen van persoonsgegevens
STB wisselt zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen persoonsgegevens uit aan derden.

Bewaren van persoonsgegevens
STB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in u persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking of verwijdering van u persoonsgegevens te vragen. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. U kunt hiervoor een brief sturen naar het correspondentie-adres Smaragdstraat 4 7548 CA Boekelo sturen of mailen naar info@thuisfrontbraem.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens dan verwijzen wij u naar de website: wetten.overheid.nl

Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van STB, dan kunt u deze richten aan Smaragdstraat 4 7548 CA Boekelo sturen of mailen naar info@thuisfrontbraem.nl

Wijzigen privacyverklaring
STB behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. STB adviseert u daarom regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Boekelo, 6 mei 2019

Stichting Thuisfront Braem - Smaragdstraat 4 - 7548 CA  Boekelo
T: 026 44 33 256  -  E: info@thuisfrontbraem.nl - B: IBAN NL43 INGB 0002 2065 78